Despre noi

STRUCTURA GAL “DE LA SÂI LA CĂLMĂȚUI”:
Grigore Alina Carmen-reprezentant legal/presedinte

Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

Programul LEADER se bazează pe combinarea a 7 caracteristici, astfel:

 • abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni comune);

 • abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acţiune Locală);

 • abordare de jos în sus (participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei);

 • abordarea integrată şi multisectorială a strategiilor bazate pe interacţiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica şi pune în comun problemele din mediul rural;

 • accent deosebit pe inovaţie şi experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale);

 • implementarea proiectelor de cooperare;

 • interconectarea parteneriatelor locale.

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural, cu o populaţie cuprinsă între 10.000 – 100.000 locuitori. GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată şi sunt responsabile de implementarea acesteia.

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală „De la Sâi la Călmăţui” (SDL) urmăreşte dezvoltarea durabilă şi armonioasă a zonei, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu, în baza datelor statistice disponibile dar şi a situaţiei şi nevoilor identificate în teritoriu. Nevoile au fost identificate la nivel local printr-o consultare “de jos în sus”. Fiecare comunitate a contribuit printr-o viziune strategică clară în toate domeniile de activitate, urmărindu-se implicarea tuturor factorilor de decizie.

Premisa elaborării SDL a GAL „De la Sâi la Călmăţui” au constituit-o principiile dezvoltării durabile conform cărora societatea trebuie să fie cea care impune liniile directoare sistemului economic și social. Astfel, scopul elaborării SDL a GAL „De la Sâi la Călmăţui” este de a veni în sprijnul celor 16 comunități componente (Beciu, Bogdana, Călmățuiu, Călmățuiu de Sus, Crângeni, Lița, Lunca, Plopii Slăvitești, Putineiu, Saelele, Salcia, Segarcea Vale, Slobozia Mândră, Sprâncenata, Troianul, Uda-Clocociov), cu o gândire unitară care să pună la dispoziția tuturor celor interesaţi de progresul economic şi social al teritoriului, etapele care trebuie urmate în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase și durabile prin intermediul reperelor strategice de dezvoltare.

LEADER este un instrument extrem de important în dezvoltarea teritoriului acoperit de GAL „De la Sâi la Călmăţui” prin accentul pus pe implicarea actorilor locali în evoluţia zonei lor, astfel nevoile şi priorităţile identificate sunt transpuse prin intermediul acestuia în acţiuni concrete care răspund problemelor cu care se confruntă comunităţile. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali din teritoriul GAL să elaboreze strategia de dezvoltare rurală în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

Astfel, prin intermediul LEADER se va asigura dezvoltarea economică și socială a zonei, reducea disparităților dintre urban-rural și se va promova incluziunea socială. De asemenea, GAL „De la Sâi la Călmăţui” va susține categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care funcționează în zonele rurale.

Importanța LEADER derivă astfel din nevoia implementării unei strategii de dezvoltare locală completă și bine închegată care să corespundă specificului şi nevoilor zonei conducând în acest fel la dezvoltarea teritoriului GAL. Se urmărește o acoperire amplă din punct de vedere teritorial și al populației, având în vedere că strategia se adresează unei zone cu mari necesități în sfera socială, economică și de mediu. Aceasta se va aplica într-o formă multisectoriala bazându-se pe interacţiunea dintre diverse sectoare ale economiei locale, potenţând astfel dezvoltarea endogenă.

Astfel, progresul teritoriului acoperit de GAL „De la Sâi la Călmăţui” va fi programat și coordonat de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional și de asemenea vor purta responsabilitatea evoluției în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acționa.

Astfel, obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER sunt:

 • Furnizarea de servicii de instruire şi de informare persoanelor implicate în sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL “ De la Sâi la Călmăţui”;

 • Îmbunătățirea performanței din sectoarele economice prioritare şi facilitarea restructurării şi modernizării acestora, precum și încurajarea investiţiilor necesare pentru dezvoltare;

 • Dezvoltarea infrastructurii pentru funcționarea eficientă a pieței de desfacere a produselor agricole și agroalimentare pentru stimularea lanțurilor scurte de aprovizionare;

 • Stimularea asocierii din domeniul agricol;

 • Dezvoltarea şi promovarea de produse alimentare de calitate;

 • Sprijinirea antreprenoriatului din teritoriul GAL prin stimularea și dezvoltarea mediului privat astfel încât acesta să genereze plus valoare și locuri de muncă;

 • Diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători;

 • Îmbunătăţirea bazei materiale a localităţilor în vederea creșterii accesului cetățenilor la serviciile de bază;

 • Intervențiile pentru punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural și natural;

 • Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate.

Teritoriu

Teritoriul GAL „De la Sâi la Călmăţui” este situat in Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, fiind constituit din 16 unităţi administrativ teritoriale: comunele Beciu, Bogdana, Călmățuiu, Călmățuiu de Sus, Crângeni, Lița, Lunca, Plopii Slăvitești, Putineiu, Saelele, Salcia, Segarcea Vale, Slobozia Mândră, Troianul, Uda-Clocociov – situate în partea sud-vestică a judeţului Teleorman şi comună Sprâncenată – situată în partea de sud-est a judeţului Olt.

Suprafaţă teritoriului GAL “De la Sâi la Călmăţui” este de 925,27 kmp.

Cele 16 unităţi administrativ teritoriale fac parte din unitatea geomorfologică Câmpia Boianului, parte componentă a Câmpiei Romane. Relieful este o vastă suprafaţă înclinată, ce coboară în trepte de la nord-est către sud-vest. Toate cele 16 de UAT-uri componente, sunt clasificate ca fiind zone care se confrunta cu constrângeri naturale, acestea regăsindu-se pe Lista UAT-urilor din zone cu constrângeri semnificative.

Din punct de vedere hidrografic, resursele din teritoriul GAL includ bazinul râului Săi – afluent al Oltului, Olt, Călmăţui şi Urlui – afluent al Călmățuiului.

Populaţie

Populaţia stabilă totală din zona GAL “De la Sâi la Călmăţui” este de 39.777 locuitori (conform Recensământului Populației și Locuințelor 2011). Densitatea medie a populaţiei este de 42,99 locuitori/kmp. Structura populaţiei pe piaţa muncii în cadrul teritoriului GAL  este urmatoarea: populaţie activă – 54,07% și populaţie inactivă – 45,93%. Populaţia în teritoriul GAL se înscrie în aceleaşi tendinţe demografice generale la nivel judeţean şi naţional si este omogenă din punct de vedere al tradițiilor, obiceiurilor şi din punct de vedere religios.

Economia teritoriului

Agricultura reprezintă principala activitate economică. Conform Recensământului General Agricol 2010, fondul funciar are o suprafaţă de 92.457 ha, din care suprafața agricolă reprezinta 86,06% din fondul funciar (in mare parte suprafață arabilă si fanete). Celelalte ramuri ale economiei cuprind unități din următoarele domenii: tâmplărie, morărit, panificaţie, piscicultura, comerţ cu ridicată și cu amănuntul, administraţie publică, învăţământ şi sănătate.

Componența parteneriatului

Grupul de Acţiune Locală „De la Sâi la Călmăţui” are la bază un parteneriat puternic ce combină asocierea dintre sectorul public cu sectorul privat şi societatea civilă. Parteneriatul este compus din 66 de membri: 16 reprezentanţi ai sectorului public (24,24%), 45 de parteneri private (68,19%) şi 5 reprezentanţi ai societăţii civile (7,57%). Membrii parteneriatului s-au asociat în scopul promovării dezvoltării durabile a teritoriului GAL „De la Sâi la Călmăţui”, prin acţiuni care să permită în special valorificarea resurselor naturale, culturale şi umane.

Strategia de Dezvoltare Locala

Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul GAL, Strategia de dezvltare locala a GAL “De la Sâi la Călmăţui” s-a construit in jurul a 4 prioritati:

P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale

Pentru prioritatea 1 sunt alocaţi 48.589,83 Euro, reprezentând 2,04% din bugetul total pentru profesionalizarea persoanelor active în sectorul agricol.

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Pentru prioritatea 2 sunt alocaţi 671.769,10 Euro, reprezentând 28,22% din bugetul total pentru sprijinirea modernizării exploataţiilor agricole şi atragerea tinerilor din teritoriul GAL spre activităţile agricole.

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

Pentru prioritatea 3 sunt alocaţi 54.561,70 Euro, reprezentând 2,29% din bugetul total pentru stimularea înfiinţării formelor asociative şi introducerea schemelor de calitate în domeniul agricol şi alimentar.

P4: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Pentru prioritatea 4 sunt alocaţi 1.129.446,70 Euro, reprezentând 47,45% din bugetul total pentru investiţii adresate direct grupurilor dezavantajate şi minorităţilor, investiţii în modernizarea infrastructurii şi serviciilor publice pentru populația din mediul rural si investiţii în diversificarea activităţilor economice non-agricole prin valorificarea resurselor locale.